مسابقات سازه های ماکارونی

مدرسه فرهنگ

جایگاه نخست بخش دانش آموزی مسابقات سازه های ماکارونی (دانشجویان و دانش آموزان افغانستانی سراسر ایران)

20 آذر ماه 1395
تیم دانش آموزی مدرسه فرهنگ 💪💪💪

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط