مجتبی نوروزی

مجتبی نوروزی:

“بنا نداشته ام در اين صفحه در مورد اشخاص مطلبي بنويسم و اگر اشتباه نكنم جز در يك مورد بر اين روال بوده

“بنا نداشته ام. اما همواره انسان هايي كه مداومت بر امر مشخصي داشته اند برايم جذاب و دوست داشتني بوده اند و نادر موسوي بدون شك يكي از انسان هاست. كسي كه در راه اعتلاي دو امر مقدس آموزش و كتاب موي خود را سپيد كرده است.

سال هاي دورتر و كمي پيش از آن كه رفاقتمان اينچنين شكل بگيرد يكي از برنامه هاي ثابتم در بازديد از هر نمايشگاهي حضور در غرفه نادر جان و همكاران خوش برخوردش بود و از همان زمان عشق وي را به توسعه فرهنگ كتابخواني به ويژه در بين كودكان مهاجر حس ميكردم.

نادر عاشق است، عاشق معرفت و دانايي، عاشق كتاب و عاشق كودكاني كه پناهشان مي شود. او سال هاست ايستاده است تا كودكان و نوجوانان بر بال كتاب و دانش پرواز كنند و مسيرشان را به سوي نور ادامه دهند.”
او اكنون پس از دو دهه فعاليت پرثمر كانديداي جايزه آستريد ليندگرن است و برايش آرزوي پيروزي و سربلندي ميكنم.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط