مالیخولیا😨

مالیخولیا

 

1396-8-20-
محسن(@mohsen.hossaini) آمده بود کتابخانه برای ساخت فیلم کوتاه از بچه ها، من هم رفته بودم اداره کل آموزش و پرورش.
برگشتم که درحال کشیدن این نقاشی بود و داشت به پایان می رساند. وقتی هم که کامل شد آنرا پیشکش کرد به جناب نوروزی.
به شوخی گفتم محسن جان خودت باید با یک ملای تعویذ نویس همکاری کنی تا او دعاها را بنویسد و خودت هم شکل ها و نقاشی های عجیب و غریبش را بکشی، مانند نقاشی هایی که در برخی کتابهای دعانویسی و جن گیری و… دیده بودم و بی مانند به نقاشی های خودت نیستند؛ نقاشی هایی که گاهی به خواب آدم در مي آیند و کابوس می سازند!😀😈👻😶👽

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students