همکاری در ساخت فیلم مستند

متاسفانه همانگونه که در نشریات و رسانه ها هیچ اثری از طرح مشکلات آموزشی کودکان مهاجر وجود نداشت، در بخش سینمایی هم هیچ فیلم و گزارشی از این مدارس دیده نمی شد. اجازه ی ورود دوربین به  مدرسه، برای هر مدیر مدرسه ی خودگردان ریسک بالایی داشت و امکان داشت باعث تعطیلی مدرسه شود. تا آن زمان فقط یک فیلم به نام «یازده سپتامبر» وجود داشت که در یک مدرسه ی خودگردان در جنوب تهران ضبط شده بود و تاثیر رخداد یازده سپتامبر آمریکا را بر زندگی یک کودک مهاجر نشان می داد درحالی که فیلمی مستقیما به خود این مدارس و مشکلات آنها نپرداخته بود.

  • در سال 1383 فیلمی به نام «رو به غروب» با موضوع چند کودک کار مهاجر افغانستانی ساخته شد که بخش های زیادی از آن در مدرسه ی فرهنگ فیلم برداری شد و نشان دهنده ی مشکلات آموزشی و زندگی کودکان مهاجر در ایران بود.
  • در سال 1385 نیز نخستین فیلم مستند با موضوع آموزش کودکان مهاجر و بسته شدن مدارس خودگردان به «نام آخرین مشق معلم» با همکاری اینجانب و یک مستندساز مهاجر به نام عباس محمدی ساخته شد.
  • در سال 1387 مستند «وطن کوچک من» از فعالیتهای من و مدرسه فرهنگ ساخته شد که به خوبی مشکلات این مدارس و نیازهای آنان را بازتاب می داد.
  • در سال 1389 با همکاری سازمان یونیسف و وزارت کشور ایران، فیلم مستندی به نام «همسایگان» از اینجانب و فعالیت هایم ساخته که در باره ی زندگی تحصیل کردگان موفق مهاجر در ایران بود و تاثیر توجه به آموزش را نشان می داد.
  • در سال 1395 فیلم مستند«پدر مدارس خودگردان» ساخته شد. این فیلم که چندین بار از تلویزیون هم پخش شد، موضوع آن کار و زندگی من و چگونگی شکل گیری مدرسه ی فرهنگ و دیگر مدارس خودگردان بود.
  • مستند «شما که غریبه نیستید» از فعالیت های کتابخوانی و چاپ و نشر اینجانب برای کودکان مهاجر ساخته و از تلویزیون شد.
  • فیلم مستند «شاید که آینده از آن ما» در سال 1397 از فعالیتهای من و مدرسه فرهنگ و مشکلات خانوادگی و کار کودکان مهاجر ساخته شد که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. این فیلم در سال 2019 در جشنواره ی فیلم کوتاه کشور سوید هم به نمایش در آمد.
  • فیلم «گدی پران» در بهار سال 1398 از مدرسه و فعالیت های شادی آور آن برای کودکان مهاجر ساخته شد و هنوز اکران نشده است.

مستند "وطن کوچک من" فیلمی از عباس محمدی 1387

مستند "همسایگان" زندگی پرثمر در کشور میزبان

"هفدهمین مهر مدرسه" تاریخچه مختصر مدرسه خودگردان فرهنگ 1395

مستند کیدتاک 1394

مصاحبه با نادر موسوی

مستند کابلستان نادر موسوی مدیر مدرسه خودگردان افغانستانی فرهنگ شبکه سحر مهر ماه 1400