فرناز غیاثی

فرناز غیاثی

دانش آموز سابق مدرسه خودگردان فرهنگ

دانشجوی سال دوم حقوق و علوم سیاسی

آموزش آموزگار با متدهای جدید درسی

عضو تیم فوتبال بانوان افغانستان

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

ali madad rezvani