عشق خواندن

نمایشگاه کتاب

عشق خواندن- نویسنده نادر موسوی
1394-2-26 – دخترک آفتابی!
وقتی جلو غرفه رسید با دقت تمام تک تک صفحات مجله را ورق زد و نگاه کرد و در آخر اسکناس لول شده اش را از جیب درآورده و یک جلد مجله خرید و در کیسه ی پلاستیکی، پیش بقیه ی کتابهایش گذاشت.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students