عبدلی (جناب جواد انصافی)

1397-2-16- عبدلی(جناب جواد انصافی)
با امروز هفت روز دیگر بیشتر نمانده است.
غرفه ی خانه کودکان افغانستان و تاک در سی یکمین نمایشگاه کتاب تهران.
شبستان- نیم طبقه- راهرو 15- پایان راهرو- غرفه ی 19 و 20
چشم به راهیم.😊😍

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students