صدایم کن، صدای تو خوب است…

 

صدایم کن، صدای تو خوب است…
از کوچه آمدم دیدم پنجره ی کلاس اولی ها باز است.

نزدیک تر که شدم بچه ها تا مرا دیدند سرو صدا کرده و صدایم کردند: آقا موسوی… آقا موسوی…

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students