صبرا قاسمی

صبرا قاسمی

مدیر و بنیانگذار مدرسه خودگردان معرفت در شهرستان ورامین

مجری برنامه تلویزیونی وطندار ویژه مهاجرین نخبه افغانستانی

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

ali madad rezvani