شلوغ ترین روز نمایشگاه

نمایشگاه کتاب

1397-2-21-شلوغ ترین روز نمایشگاه بود.از چند جا هم آمده بودند برای گرفتن گزارش از خانه کودکان و انتشارات تاک.
فردا روز پایانی و گاه واپسین است برای دیدار از نمایشگاه کتاب، بدوید!😍

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

نام نویسی
جایزه IREAD
iBbY-iRead