سپیدارهای بلند باغچه

مجموعه داستان

سپیدارهای بلند باغچه مجموعه داستان های زلمی باباکوهی- چاپ اول زمستان 1398

برشی از کتاب:

در يكي از روزهاي تابستان بود كه آنها آمدند. چهـار مـرد بودنـد، بـا سر و وضع آراسته. لبـاس شـهري هـا بـه تـن داشـتند، جمپـر و پتلـون و موزه هاي چرمي نو در پا كرده بودند. گپ زدن، راه رفتن، خنديـدن و حركـات و سـكناتشـان بـا مـردم محـل فـرق داشـت. روسـتاييان كـه پيشــاپيش از آمــدن آنهــا خبــريافتــه بودنــد، بــا اضــطراب و خشــم، زهرخندي زده و گفته بودند: «ما را اين شهري ها آرام نميگذارند…»

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu