سایه های ابدی

شعر افانستان

سایه های ابدی (مجموعه شعر)، محمدضیا برهانی

بخشی از کتاب را می خوانید:

ملوانان

به خوابم آمدي
و من به كلمات
ايمان آوردم
شعرهايم جوانه زدند
پاييز كه شد، از چشمانم سرازير شدند
و من ديگربه
آسمان فكرنكردم
و من ديگرفكرنكردم كه
ستارهها چه گونه ميميرند
و چه گونه ميشود به
گنجشكها دانه داد
از آبها كه گذشتم
ابرها
خيالات ملوانان را با خود ميبردند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu