زنگ شاهنامه خوانی

زنگ شاهنامه خوانی (دختران کلاس اولی)- 8 اسفند ماه 1395

کار خوبی که به پیشنهاد جناب نادر موسوی و همکاری همکاران نازنین آغاز کردیم و اکنون با همه ی کمی ها و چالش هایی که داریم خوب پیش می بریم، زمانی که بچه ها شعر در ستایش خرد را می خواندند یاد آن دانش آموزی که شهریور ماه برای نام نویسی آمده بود و وقتی خواستیم شعری بخواند یک ترانه از یک آهنگی که گویا از شبکه های ماهواره ای خانه شان از بر کرده بود، افتادم.

اکنون هیچ نشده ما کاری نکردیم، راه نشان دادیم و بچه ها با شادی گام بر می دارند. ما زنگی کوتاه به ساعت آموزشی هر روز دبستان افزوده ایم و بچه ها در آن زنگ، شاهنامه می خوانند و در پایان هر هفته به همه ی کسانی که شعر آن هفته را از بر کردند پیشکش هایی داده می شود، برآیند می شود اینکه در پایان ماه چهار شعر از شاهنامه و گاهی دیگر شعر ها را یاد خواهند گرفت.

این پوسته ی بیرونی اینکار است، دانش آموزی که شاهنامه بخواند بدون شک در هر بیت آن بسیار چیزها خواهد آموخت، خردورزی را، راستی و درستی و خود را…. با گذشته و نیاکان مان آشنا می شود و زبانش نرم و گفتارش نیکو تر خواهد شد و همچنین به دایره ی واژگانش افزوده خواهد شد و بسیار بسیار دیگر … این هم کلاس اولی های نازنینمان که همگی در ستایش خرد را جانانه می خوانند.

به زودی از تازه های دیگری از گسترش این کارمان خواهم نوشت!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
نادر موسوی