زال و سیمرغ و چهل چوچه!

شاهنامه خوانی
1396-1-28- کتابخانه دبستان
امروز بچه های اولی آمده بودند تماشای کارتون زال و سیمرغ.
هرچند بچه ها بیشتر به کارتن های پر زد و خورد و خارجی روی خوش نشان می دهند، اما باید آنها را با اینگونه کارتونها هم که ریشه در فرهنگ دیرین خود ما دارد آشنا نمود و کوشید با کارتون های خوش ساخت این چنینی کودکان را با قصه ها و افسانه های کهن آشتی داد. این نگاره را هم پس از پایان نمایش فیلم همراه این چوچه ها و اموزگارشان انداختم.😍😇🙋

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

نام نویسی
جایزه IREAD
iBbY-iRead