روز جهانی کودک و بی روزگاری کودکان افغانستان

نادر موسوی

روز جهانی کودک و بی روزگاری کودکان افغانستان- نویسنده نادر موسوی- 26 آبان ماه 1396

برهان الدین نوجوانی که به جای نشستن در کلاس درس در ساختمان در حال ساخت کار و زندگی می کند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students