نوشته مجتبی موسوی در جشنواره دست های کوچک دعا

مجتبی موسوی

روز جهانی کودک و بی روزگاری کودکان افغانستان- نوشته ی مجتبی موسوی دانش آموز کلاس دوم برای جشنواره ی دستهای کوچک دعا- تابستان 1388

“پدرم می گوید افغانستان همه ی مشکلاتش از بی سوادی و از خیانت پادشاهان قدیم و از خیانت بعضی از معلمان قدیم است. خدایا معلمان و پادشاهان را به راه راست هدایت کن که مردم ما را باسواد و بافرهنگ کنند.”

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students