روزهای پرملال

روزهای پرملال– مجموعه داستان های حسین فخری چاپ اول زمستان 1398

 

برشی از کتاب:

 

آهسته آهسته در كمر كوه رسيدند. بته ها و خارهاي كنار راه گاهگـاهي دستها و پاها را مي آزرد. گرگ كهنسال سـبك و راحـت جسـت وخيـز ميزد. هيكل چست و چالاكش گاهي زير شـاخه هـاي كوتـاه و زمـاني بـر بالاي صخرهها نمايان ميشد. گاهي لحظه يي كوتاه در جـايش مـي ايسـتاد.

مجموعه داستان

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Afghanistan literature day