روایت سفر (نشست مجازی)

نشست مچازی

روایت سفر (نشست مجازی)
تجربه ی مدارس خودگردان مهاجرین در ایران و
تجربه‌ی سفر بانو هدیه مولایی به افغانستان.
شب سه شنبه 9 دی ماه 1399
ساعت 20 تا 21
به وقت ایران🌱

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

nader musavi
نادر موسوی
alma