رنگین کمان دوستی

کارگاه نقاشی
1396-10-28- کارگاه نقاشی
امروز خودم از هشت و نیم تا سه پس از چاشت در یک کارگاه آموزشی پای درس نشسته بودم اما در آموزشگاه غوغایی بود؛ شادی و خنده و نقاشی و آرزوهایی که با رنگ های زیبا بر روی بوم نقاشی آفریده می شدند. هنگامی رسیدم که بچه ها رفته بودند اما بوم های نقاشی شان هنوز خیس بود و دوستان هنرمندی که این کارگاه شاد و نوآورانه را برگزار نموده بودند با دلی شاد اما تنی خسته در کوشش نوشتن سپاسنامه های بچه ها بودند به پاس هنرآفرینی و همراهی امروزشان.
سپاسگزارم از جناب سعادت ارجمند که با کوشش فراوان و با همکاری جناب هدایتی نیا و دیگر دوستان هنرمند این روز شاد و به یادماندنی را برای بچه ها پدید آوردند. 😍

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students