رفیق و رییس

مچله کودکان آفتاب
1395-12-17- دفتر مجله کودکان آفتاب
دیروز جناب دکتر سردارمحمد رحیمی معاون وزارت معارف افغانستان از مدرسه بازدید کرده و با همکاران و دانش آموزان گفتگو نمودند.
جناب دکتر رحیمی هفده سال پیش که دانشجو بودند به مدرسه و همین مکان آمده بودند.
گفت نادرجان دیگر خودت تبدیل به تاریخ شده ای و این بسیار ارزشمند است.😨😊😇

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

نام نویسی
جایزه IREAD
iBbY-iRead