دیوار دبستان و نشانه روز جهانی زن

روز جهانی زن
1395-12-20 -این نگاره را پارسال نمی دانم کجا دیده بودم که بسیار خوشم آمد و دادم به دوست نگارگرم علی موسوی که روی دیوار مدرسه بکشد. امسال تازه فهمیدم که این نگاره نشان و نماد روز جهانی زن است و هشت مارچ! 😇😊

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students