دکتر محمدامین زواری

دکتر محمدامین زواری

دکترای زبان و ادبیات فارسی

سردبیر پیشین ماهنامه طراوت ویژه کودکان و نوجوانان مهاجر

سردبیر مجله کودکان و نوجوانان افغانستان

معلم زبان فارسی در سوئد

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط