دلهره های شیرین و لذت بخش

دلهره های شیرین و لذت بخش

دلهره های شیرین و لذت بخش

مهر ماه سال 88 و روزهای اول مدرسه و آغاز ماه مهر، البته هرسال روز اول مهر ما(شروع مدرسه) بعد از دهم مهر است! زیرا والدین دانش آموزان تمام تلاش خود را می کنند که بتوانند به مدارس دولتی بروند و وقتی همه ی درها بسته بود می آیند مدرسه افغانی ها یا همان مدرسه خودگردان!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students