دفتر مدرسه

دفتر مدرسه

1397-11-3- آموزگار با خانوادهایشان جلسه ماهانه داشت، بچه ها آمدند دفتر. همراهشان گپ زده و از کلاس و آموزگارشان پرسیدم. آخرش گفتم بچه ها چندتا عکس باهم بندازیم، با شادمانی پریده یک جا جمع شدند. 😍

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students