دست و دندانشان درد نکند!

بهداشت دهان و دندان
1395-12-20- دیروز با وجود اینکه آدینه بود و روز آسایش اما این دوستان ارجمند آمدند مدرسه و به بچه ها بهداشت دهان و دندان را آموزش داده و دندانهای خودشان و پدر و مادرشان را دیدند و آنهایی را که دچار مشکل بودند گذاشتند در نوبت درمان.
با سپاس از بانو دکتر رسول زاده و جناب دکتر شفق ارجمند و همه ی بچه های دندانپزشکی دانشگاه تهران و گروه “مهریار”

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students