در حیاط دبستان

در حیاط دبستان
1397-10-18
در میان بازی با انگشت چال لپ مصطفی را نشان داد و گفت: اینجات چرا سوراخه؟ مصطفی گفت: نمی دونم. وقتی میخندم اینجوری میشه! 😍

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students