داستان کوتاه در افغانستان

داستان کوتاه در افغانستان، محمدحسین محمدی

چاپ نخست: زمستان 1398، 728 صفحه

بررسی سیر داستان کوتاه نویسی در افغانستان از سال 1290 خورشیدی به همراه داستان های نویسندگان

 

فهرست کتاب

یکم  1311ـ 1290 خورشيدی

آشنايي با ادبيات جهان
نخستین بیانیه ی داستان نويسي افغانستان
نخستین داستان واره ها
اوضاع سیاسي و اجتماعي

دوم 1328ـ1311 خورشيدي

نخستین داستان كوتاه افغانستان
دومین بيانيه ي داستان نويسي افغانستان

سوم 1342 ـ 1328 خورشيدی

چهارم 1357 ـ 1342 خورشيدی
پنجم 1370 ـ 1357 خورشيدی

ششم 1380 ـ 1370خورشیدی

داستان نويسي مهاجران در پاكستان و كشورهاي غربي

داستان نويسي مهاجران در ایران

 

هفتم 1398 ـ 1380خورشیدی

داستان ها

مخلص زاده ها

داستان کوتاه افغانستان

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu