خانه کودکان افغانستان

خانه کودکان افغانستان

1397-2-20- خانه کودکان افغانستان
امروز جناب دکتر نوروزی از غرفه بازدید نمودند،

معاون رایزن فرهنگی ایران در کابل؛ مردی کتابخوان، فروتن، مهربان و مردمدار و علاقه مند به ادبیات و شعر افغانستان.🍀🌹

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students