حاتم طایی 😌

1397-7-21- دیروز نوبت سینما داشتیم و بچه ها را بردیم دیدن یک فیلم سینمایی کودکانه. چند رو پیش گویا یک نفر از سینما زده و نوبت داده که بچه ها را بیاورید سینما. همکاران هم گمان کرده اند رایگان است. ساعت نه به همراه دانش آموزان پسر تا سینما رفتم و پشت سرمان دخترها هم آمدند. پس از نشاندن بچه ها سرجایشان و آغاز تبلیغات فیلم، سفارش های لازم را به همکاران کرده و خودم بیرون آمدم. گویا پس از آمدنم مسول فروش بلیط سراغ همکاران آمده و گفته بیایید برای تسویه حساب. همکاران هم هاج و واج مانده و گفته اند مگر شما رایگان دعوت نکردید؟ آنها هم گفته اند ما نوبت دادیم و دعوت کردیم که بیایید فیلم را ببینید نه اینکه رایگان ببینید!
کوتاه سخن اینکه مسول بلیط گیر سه پیچ می دهد که باید الان پول بلیط ها را پرداخت کنید. همکاران هم که از خانواده ها پولی دریافت نکرده بودند و بچه ها هم با شور و شادی داشتند فیلم را می دیده اند، از سر ناچاری هزینه های بلیط را به مبلغ نزدیک 600 هزارتومان پرداخت می کنند. امروز بامداد که رفتم مدرسه، ناظم جریان را برایم گفت، من هم گفتم نوش جان بچه ها، خوب شد که در آغاز سال بچه ها شادمانه رفتند و حسابی از دیدن فیلم شاد و شنگول شدند اما شماها هوشتان را بگیرید و دقیق تر بپرسید که اگر جایی دعوت شدید و خرجتان از جیب خودتان بود، به چه کنم چه کنم نیفتید!😂

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students