جهان ز مهر برپاست

 

در انجام این پروژه ها می توانید به مدرسه کمک کنید

 

ساخت مدرسه

پرداخت حقوق معلم ها

پشتیبانی از یک دانش آموز

آموزش داوطلبانه

تجهیز مرکز کامپیوتر

جایزه کتابخوانی

جایزه شاهنامه خوانی