جنتلمن!

نمایشگاه کتاب

جنتلمن- نویسنده نادر موسوی

1398-5-18

با این مرد کاکَه، اردیبهشت ماه گذشته که در رفت و آمد نمایشگاه کتاب بودم دوست شدم. وارد ایستگاه مترو که شدم دیدم با یک نفر دیگر با صدای کمی بلندتر گرم گفتگو است. روی صندلی خالی کنارشان نشستم. روز خوبی را نگذرانده و مانده بودم و با خودم درگیر، که گویا قیافه ام از سبزه زده بود به بنفش بادمجانی. تا نشستم با لبخند گفت چقدر ناراحتی دوست من، کمی بخند، دلم می گیرد وقتی می بینم چهره ی کسی اینقدر درهم و گرفته است. با دیدن چهره ی خندان و آرام و این تیپ یک دست سپید و کلاه و ریش مرتب اش لبخند به رویم آمد و همراهش دست دادم. کمی گپ زدیم و تا چند ایستگاه که هم راه بودیم، باهم رفتیم. گفت: هنرمند است و در کار تاتر و اجرای برنامه های هنری و همچنین دستی هم در کار عالم بالا دارد. 
همان وقت شماره اش را گرفتم و یک نگاره همراهش انداختم. از من و کارم پرسید که گفتم کارم آموزش کودکان از همه جا رانده است. خوشحال شد و گفت اگر دوست داشتید می توانیم به بچه هایتان آموزش تئاتر بدهیم. گفت دوست دارم به افغانستان سفر کنم، من این مرزهای ساختگی را باور ندارم، ما یک ملت بودیم و هستیم و باید یار و غمخوار هم باشیم و…
آدم شگفت انگیزی بود و چنان ویژه که پریروز تا از در مترو رفتم داخل و پس از نزدیک چهار ماه دوباره از دور دیدمش، شناختم. راهم را کج کرده و رفتم به سویش و گفتم درود مرد! جان مان جور است؟ دست داد و گفت به جا نیاوردم قربانت شوم. گفتم اما من شما را به جا آوردم، آنقدر جنتلمنید که با یکبار دیدن از یاد کسی نمی روید. خندید و گفت سپاسگزارم. کمی بیشتر که گفتگو کردیم، گفت یک چیزهایی درباره تان دارد یادم می آید. 
مانند بار پیش دعوتم کرد که بروم و با گروه هنری شان بیشتر آشنا شوم. خواست شماره اش را بدهد که گفتم شماره تان را دارم، نامش را با پسوند مرد سپید پوش در گوشی داشتم. نشانش که دادم، خندید و زد به شانه ام و گفت: دمت گرم. 
باز هم نگاره ای انداختم همراهش. گفت شما هم هموطن منید، اگر کاری داشتی به من زنگ بزن. سپاسگزاری کرده، دستش را به گرمی فشردم و ازش دور شدم.
پانویس:
کاکَه: خوشتیپ و جوانمرد، جنتلمن
مانده: خسته
مانده نباشی: خسته نباشی( در پاسخ گفته می شود: جور باشی)
جان مان: حال واحوال 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students