جشن الفبا

جشن الفبا

 1397-2-24-جشن دانایی
جشن الفبای بچه های کلاس یکمی بود، این کلاه را در دفتر دبستان یافته و گذاشتم بر سرم و به جشن رفتم.
با شادمانی بسیار جشن را برگزار کردیم، روز به یادماندنی بود برای همه ی مان.😍😊

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students