جشنواره ی دست های کوچک دعا

جشنواره ی دست های کوچک دعاتبریز، مردادماه 1388 بود گمان کنم. بچه هایی که در جشنواره ی دست های کوچک دعا برنده شده بودند و هیچکدام هم مدرک نداشتند.
یادم هست پسر پیراهن آبی در دعای نوروزی اش نوشته بود: خدایا کاری کن که در فصل آجر زنی باران کمتر بیاید زیرا وقتی باران می آید لباسهایم خیس و سنگین می شوند و جابحا کردن آجرها برایم سخت می شود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students