جایزه سپیدار

جایزه سپیدار
29 دی ماه 1395- جشنواره گرامیداشت و پاسداشت زیست بوم و روز هوای پاک
بچه های دبستان در این جشنواره به صورت گسترده شرکت کرده بودند که از اینجانب به عنوان مدیر دبستان کودکان مهاجر سپاسگزاری شد.
نتیجه ی کوشش و هنر بچه ها باعث شد تا من هم جایزه بگیرم.😊
جایزه گرفتن همیشه خوب است بویژه اگر از دست وزیر آموزش و پرورش باشد و نتیجه ی کوشش های همکاران و شاگردانت!😀😇😍

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students