جانکان

مدرسه فرهنگ

 

جانکان😍- نویسنده نادر موسوی- اول خرداد ماه 1397

گل دختران درسخوان و خندان کلاس یکمی در روزهای پایانی سال. اکنون همه ی شان می توانند بنویسند و بخوانند. 😇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students