جامانده

نمایشگاه کتاب

1397-2-23-😥
برگشتم برای آخرین بار از روبروی غرفه گذشتم، دیدم این بادبادک تنها و غمگین به دیوار چسبیده و رفیق اش با تنی زخمی روی زمین افتاده است. انگار فریاد می زدند ما را هم با خود ببرید.😢

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students