تکوین

تکوین، سیدضیا قاسمی/ چاپ اول زمستان 1397

در يكي از همان روزها
روي آب هلمند راه ميرفتم
و آواز ميخواندم
تو را ديده بودم
با تمام كودكي ات
دست در دست پدرت
با گروهي، سفري دور را پيش گرفته بود

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu