تکه ای از بهشت

تکه ای از بهشت

هر جایی که کودکان در آن شاد باشند

و بخندند و بیاموزند،

تکه ای از بهشت است

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students