تکه ای از بهشت

هر جایی که کودکان در آن شاد باشند

و بخندند و بیاموزند،

تکه ای از بهشت است

11 مهر 1397

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط