تنفس مصنوعی

تنفس مصنوعی (مجموعه شعر مهاجرت) حسین رضایی- چاپ اول زمستان 1397

 

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

نه گوش ماهي جمع ميكنم
نه خرچنگ
حتي وقتي بچه بودم
ميدانستم براي قلعه هاي شني
آواز مرغ هاي دريايي هم زلزله است.
در كشور من
كسي دريايي فكر نميكند
اگر خورشيد در جنگ كشته نشده بود
هيچ وقت براي پيدا كردن آفتاب
به ساحل نمي آمدم.

شعر افغانستان

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Afghanistan literature day