تا پیش خدا 🌻

نادر موسوی

1397-7-8-از هفت بامداد با جناب نوروزی آمدیم برای چیدن میزهای رنگ شده در کلاسها، دمی روی پله ها برای برآمدن خستگی نشسته بودم که دیدم پشت سرم پله ها و رنگها رفته اند تا پیش خدا، منم این سلفی را انداختم.😍😇
روز و روزگارتان خوش و رنگهای زندگی تان هفت رنگ باد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط