تاک

نمایشگاه کتاب

1397-2-13-امروز استاد سرور مولایی هم از غرفه بازدید کردند. ساعتی گفتگو کردیم.
سخنانی گفتند که خود یک کلاس درس بود و چون چراغی که راه را نشان می دهد.
تندرست و دلشاد باشی استادِ جوانمرد و دلیر.❤️

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students