بیست سال پیش

معلم

بیست سال پیش(1379خورشیدی، 2000 میلادی)
با بچه های کلاس پنجمی و دوست ارجمندم مهندس محمدکریم مرادی.
سال نخست آموزگار بچه های کلاس پنجم بودم، میز و نیمکت نداشتیم و صمیمانه روی موکت می نشستیم.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students