بچه های کلاس زبان

مدرسه فرهنگ

بچه های زبان انگلیسی در حال دیدن کارتون به همراه آموزگارشان- نویسنده نادر موسوی- 21 تیر ماه 1396

آن چیزی که آموزش را برای بچه ها گیرا و خوش آیندتر می کند همراه شدن آن با بازی و فیلم و نمایش و دیگر جنبه های سرگرمی است. بارها آواز خنده و قهقهه ی بچه ها در زمان نمایش فیلم به گوش می رسید.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students