بهاره و فرشاد😀😍

دو سه روز پیش رفتم مدرسه، فرشاد و بهاره همراه دیگر بچه های زبان از کلاس بیرون شدند، هردویشان آمدند پیشم. حالشان را پرسیدم. از کلاسشان راضی بود. از فرشاد پرسیدم انگلیسی چی یاد گرفتی که بهاره پاسخ داد.😀😂

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

first Grader students
shahram eghbalzade
farhang school