بسته های مهربانی (بسته های نوشت افزار)

بسته های مهربانی (بسته های نوشت افزار)- نویسنده نادر موسوی

1394-12-22

دیروز دوستی ارجمند و تازه آشنا از راهی دور با شوقمندی فراوان برای 51 نفر از بچه ها، 51 بسته ی نوشت افزار را با زیبایی تمام بسته بندی کرده و آورده بودند دبستان. گفت دوست داشتم در جشن بچه ها و شادی آنان در سال نو همراه دیگر دوستان باشم و شادی شان را از نزدیک ببینم و به بچه ها بگویم که ارزش درس و دانش را بدانند. باهم سر چند تا از کلاسها رفتیم، به بچه ها از دردمندی های مهاجرت گفت و ریشه ی خرابی میهن که در ناآگاهی و بی سوادی است، بچه ها را تشویق کرد به آموزش بیشتر و بسنده نکردن به کتاب ها و آموزش مدرسه.

ساعتی باهم گفتگو کردیم، دیدم انسان خود ساخته ایست که با وجود سختی های فراوان و در فضای کارگری، از آموزش خود غافل نشده است، کتاب زیاد می خواند و زبان انگلیسی و کامپیوتر را تا سطح بالایی گذرانده است به امید اینکه اگر روزی به میهن برگشتم سودمندتر باشم و بی هنر برنگردم.

خانه ات آباد دوست تازه آشنا و نیکوسرشت.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط