برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم

برگه آرزو

برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم

99.06.20

«من در دنیا یک آرزو دارم که یک دکتر خوب شوم تا که بتوانم برای میهنم افغانستان خدمت کنم از روزی که به دنیا آمده ام آرزوی همین رو داشتم.

از روزی که مادرم گفت که به مدرسه ی ایرانی می رویم خیلی غمگین شدم، از خدا خواستم که کاش من رو نگیرند (ثبت نام نکنند) و پس به مدرسه ی خودم برگردم. تا به حال اولین آرزویم برآورده شد که به مدرسه ایرانیان نرفتم و خیلی خوشحال هستم. از خداوند می خواهم که آرزویی که می خواهم دکتر شوم هم برآورده شود».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

letter
Wishing Peace