برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم

برگه آرزوها

برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم

1397.06.04

«من آرزو دارم روزی معلم بشوم و به بچه های نیازمند کمک کنم و تلاش های بیشتری کنم تا در درسهایم موفق شوم.

آرزو دارم کار بهتری گیرم بیاید و آرزو دارم پدر و مادرم همیشه سالم باشند و آرزو دارم پدرم چشمانش خوب شوم. آرزو دارم در مدرسه قبول شوم.

و همیشه معلم و مدیر مدرسه سالم و خوشحال باشند».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

letter
Wishing Peace