برای نادر

نقاشی دکتر سوختانلو

برای نادر

دون خوان شمن سرخپوست، جایی در آموزه های خود برای کاستاندا – مردم شناس و نویسنده شمن باور ، از نیروهای وصف ناپذیری یاد می کند که بی جسم، بی شکل، غیر آلی و رام شدنی اند.
آنها، نه خیرند و نه شر و می توانند به شکلهای گوناگونی ظاهر شوند.
انسانهای معمولی در مواجهه با آنها متوجه حضور آنها نمی شوند، زیرا فقط به آنها (نگاه) می کنند، اما یک سالک مبارز، حضور آنها را درمی یابد؛ زیرا می تواند (ببیند). (دیدن) سزاواری، شایستگی و درک ویژه ای است که حقیقت آفریده ها و پدیده ها را به سالک می نمایاند. بر این اساس، وقتی سالک با یکی از این آفریدگان برخورد می کند آن آفریده، شکل ظاهری را از دست می دهد و ماهیت اصلی اش هویدا می شود. نکته جالب توجه آن است که هرچند چشمهای یک انسان عادی, فریب می خورد و موجود غیر ارگانیکی را که به شکل مادی درآمده است، تمیز نمی دهد، اما یک سگ گول نمی خورد، کلاغ هم همین طور!

نادر گول نمیخورد! در حالی که انسانهای معمولی از کنار کودکان به شکل درنیامده عبور میکنند، نادر سالکی بوده که این نیرو ها را باز شناخته و دست در کار ساخت و شکل دادن به آنها بوده.
نادر سزاوارترین بیننده ای است که من دیدم.
مستدام باشی مرد…

دکترحسین سوختانلو

مستدام باشی مرد

دکتر حسین سوختانلو

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط