برابری آموزشی

کارگاه آموزگاران

کارگاه آموزشی

1398-5-17- برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «برابری آموزشی با تاکید بر رویکرد آموزگار در کلاس درس» برای آموزگاران و داوطلبان توسط جناب«دکتر محمدامین زواری». جناب دکتر زواری که اکنون در کشور سوئد آموزگار زبان مادری می باشند، دکتری ادبیات فارسی را از دانشگاه تربیت مدرس گرفته و از همکاران پیشین مدرسه و بنیانگذار و نخستین سردبیر ماهانه «طراوت» ، مجله ی ویژه ی کودکان و نوجوانان مهاجر در ایران می باشند.

کتاب ارزشمند «جغرافیای تاریخی بلخ» که توسط بنیاد افشار چاپ شده است نوشته ایشان می باشد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط